Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

24.10.2018

 

Dekaanin ehdotus professorin (kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

944/01.01.01/2017

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävä on ollut haettavana 22.11.2017 päättyneenä hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävää hakivat (3): KT, PhD Johanna Heikka, KT Liisa Karlsson ja FT Nina Sajaniemi. Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista liitteenä.

Kyseisen tehtävän tehtäväselosteen mukaan: "Haettavana olevan professorin tehtävän ala on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Oppiaineessa toimii lisäksi yksi yliopistonlehtori ja kaksi yliopisto-opettajaa.

Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen, professori, vastaa varhaiskasva- tuksen tutkimuksesta ja lastentarhanopettajan koulutuksesta sekä niiden kehittä- misestä. Professorin tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen perus- ja jatkotutkinto- koulutuksen opinnäytetöiden ohjaus varhaiskasvatuksen alalta. Professorin tehtävänä on valmistella ja johtaa oman alansa kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita, tehdä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävään valittavalta vaaditaan syvällistä perehtyneisyyttä varhaiskasvatukseen, tieteellinen pätevyys täytettävänä olevaan tehtävään sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen pääaineopintoja ja kokemusta varhaiskasvatuskoulutuksen/ lastentarhanopettajankoulutuksen opetus- ja tutkimustehtävistä sekä kehittämi- sestä. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2019 lukien toistaiseksi."

Tehtäväntäyttötoimikunnan esityksestä dekaanin päätöksellä 24.1.2018 tehtävän kärkihakijaksi valittiin FT Nina Sajaniemi. Tehtäväntäyttötoimikunnan 13.12.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteeksi laadittu hakijayhteenveto ja esitys kärkihajasta on liitteenä.

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot kärkihakijaksi valitun FT Nina Sajaniemen kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin dekaanin 19.2.2018 tekemän päätöksen mukaan seuraavilta: professori Eila Estola (Oulun yliopisto) ja Marja Vauras (Turun yliopisto).

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhtee- seen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin ja hakemusasiakirjoihin perustuen, että tehtävään otetaan FT Nina Sajaniemi.

FT Nina Sajaniemi täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuus- vaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävään ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheen- johtajan päätöksellä Sajaniemi on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Sajaniemen opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Nina Sajaniemi otetaan professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävään 1.1.2019 lukien toistaiseksi.

Esitys: Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Nina Sajaniemen ottamiseksi professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävään 1.1.2019 lukien.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

LIITTEET Hakijayhteenveto

Asiantuntijalausunto (Estola)

Asiantuntijalausunto (Vauras)

Tehtäväntäyttötoimikunnan kokouksen 13.12.2017 pöytäkirjan liitteeksi laadittu hakijayhteenveto ja esitys kärkihakijasta

CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio (Sajaniemi)


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa