Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

24.10.2018

 

Dekaanin ehdotus TT Maria Takala-Roszczenkon ottamisesta yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

Yliopistotutkijan (vakinaistamispolku, Tenure Track) kirkkomusiikki, tehtävä- määrityksen mukaan: "Yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävä on sijoitettu filosofisen tiedekunnan teologian osastoon. Yliopistotutkija vastaa kirkkomusiikin tieteellisestä tutkimuksesta ja yhdessä kirkkomusiikin yliopisto-opettajan kanssa koulutusohjelmaan kuuluvasta opetuksesta.

 

Ortodoksisen teologian koulutus ja tutkimus on Itä-Suomen yliopistolle annettu kansallinen erityistehtävä. Yliopistotutkijan tehtävänä on tieteellinen tutkimustyö, opetus- ja ohjaustehtävät ortodoksisen teologian kirkkomusiikin oppiaineessa sekä osallistuminen muuhun teologian osaston koulutus- ja tutkimustoimintaan. Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluu osallistuminen tutkimushankevalmisteluun ja rahoituksen hakemiseen.

 

Vakinaistamispolun mukaiseen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään dokumentoitua näyttöä väitöskirjan jälkeisestä tutkimustoiminnasta.

 

Tehtävä täytetään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track. Yliopisto- tutkijan tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista. Nelivuotiskauden jälkeinen eteneminen vakinaistamispolulla apulaisprofessorin tehtävään tapahtuu ulkoisten asiantuntijalausuntojen perusteella."

Kirkkomusiikin yliopistotutkijan tehtävässä on kyseessä TT Maria Takala- Roszczenkon eteneminen vakinaistamispolun tasolta toiselle. Tutkijatohtorista yliopistotutkijaksi tehtävän täyttämistä on valmistellut dekaanin asettama tehtäväntäyttötoimikunta.

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että TT Maria Takala-Roszczenko otetaan yliopistotutkijan, kirkkomusiikki tehtävään 12.11.2018-11.11.2022 seuraavin kokonaisperustein: " Tehtäväntäyttötoimikunta arvioi, että Takala-Roszczenko on saavuttanut selvästi ja erinomaisesti tutkijatohtorikauden tavoitteet kaikilla osa-alueilla ja hänen etenemistään

yliopistotutkijaksi voidaan esittää. Takala-Roszczenkon työpanos on ollut erittäin merkittävä ortodoksisen kirkkomusiikin tutkimuksen ja koulutuksen eteenpäin- viemisessä. Hän on hoitanut tehtäväänsä haasteellisessa tilanteessa, sillä hän on syksyyn 2018 saakka ollut ainoa kirkkomusiikin oppiaineen työntekijä. Takala-Roszczenko on työhönsä sitoutunut ja motivoitunut. Hän on tehnyt tutkijatohtorikaudellaan merkittävää työtä tieteenalansa kehittämisessä mm. julkaisukäytänteiden osalta."

 

TT Maria Takala-Roszczenko täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut yliopistotutkijan kelpoisuusvaatimukset ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtä- vään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Opetustaidon osalta esitys on ehdollinen siihen asti, kunnes opetustaidon on todettu täyttävän johtosäännön

31 § edellytykset (hyvä opetustaito). Takala-Roszczenkon opetustaito arvioidaan 18.10.2018 pidettävässä opetusnäytetilaisuudessa.

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että TT Maria Takala-Roszczenko otetaan yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track), tehtävään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, Tenure Track.

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamis- polku, Tenure Track) tehtävämäärityksen. Lisäksi dekaani kuulee tiedekunta- neuvostoa ehdotuksesta TT Maria Takala-Roszczenkon ottamiseksi kyseiseen tehtävään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

 

LIITTEET CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio (Takala-Roszczenko)

 

Joensuu 29.10.2018

 

 

sihteeri Kari Korhonen

 

 

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

 

 

puheenjohtaja Janne Pietarinen


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa