Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 13

31.10.2018

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet, opiskelijavalintamenettely ja opetussuunnitelmat sekä ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oikeuksien rajaaminen 1.1.2019 alkaen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.

 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri- koulutuksessa. Opiskelijaksi hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumis- menettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

 

Valintamenettelyn kehittämistyö käynnistettiin syksyllä 2017. Keväällä 2018 kaikilla erikoisaloilla ja koulutuksen sidosryhmillä oli mahdollisuus kommentoida ensimmäistä valtakunnallisen valmisteluryhmän luomaa ehdotusta. Saatu palaute huomioitiin jatkokehityksessä, ja valtakunnallinen ammatillinen jatkokoulutus- toimikunta viimeisteli mallin elokuussa 2018. Ehdotus valinnan toteuttamis- malliksi esiteltiin 3.9.2018 STM:n alaiselle erikoislääkäri- ja erikoishammas- lääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaostolle.

 

Esitetyn mallin mukainen erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan 1.1.2019 alkaen lukuun ottamatta yleislääketieteen ja työterveyshuollon koulutusohjelmia, jotka tulevat myöhemmin mukaan uudistettuun valintamenettelyyn. Helmikuussa 2019 haku pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019 ja sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa (helmikuu ja syyskuu). Valintaperusteet on esitetty tiivistetysti liitteessä 1. Kokonaisuudessaan valinnan valmistelua, valintaperusteita ja valintamenettelyä koskeva ehdotus on liitteenä 2.

 

Tiedekuntien ammatilliset jatkokoulutustoimikunnat ovat käsitelleet ehdotusta paikallisesti kokouksissaan syyskuussa 2018 ja esittävät tiedekunnille erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteita ja - menettelyä hyväksyttäväksi ehdotuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevaa asetusta, mutta koska sitä ei ole vielä annettu, tiedekuntaneuvostolle esitetään nykyisten erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opetussuunnitelmien voimassaolon jatkamista toistaiseksi. Voimassa olevat opetussuunnitelmat on aiemmin hyväksytty lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019: linkki opetussuunnitelmaan.

 

Valintamallissa ehdotetun mukaisesti esitetään myös, että 1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet rajataan ajallisesti. Tiedekuntaneuvostolle esitetään, että jatkossa opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen olisi voimassa kymmenen vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuusi vuotta. Poikkeuksena erikoishammas- lääkärikoulutuksen suu- ja leukakirurgian ala, jolla opinto-oikeus olisi voimassa 10 vuotta. Samassa yhteydessä esitetään myös yleislääketieteen erityiskoulutukseen myönnettyjen opinto-oikeuksien rajaamista kuuteen vuoteen 1.1.2019 alkaen. Opiskelija voi tarvittaessa perustellusta syystä anoa ajallisesti rajattuun opinto-oikeuteensa lisäaikaa tiedekunnalta.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää:

 

1) hyväksyä erikoislääkäri- erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta- perusteet ja -menettelyn 1.1.2019 alkaen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

 

2) jatkaa nykyisten opetussuunnitelmien voimassaoloa toistaiseksi.

 

3) päättää rajata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeuden esityksen mukaisesti.

 

4) valtuuttaa dekaanin ja esittelijän tekemään tarvittaessa teknisluontoiset tarkennukset ja/tai lisäykset liitteisiin sekä mahdolliset pilotoinnin jälkeen esille tulevat muutostarpeet valtakunnallisesti sovitun mukaisesti.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa