Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

31.10.2018

 

Dekaanin esitys terveyden edistämisen professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Esitys tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt po. tehtävän tehtävänkuvauksen kokouksessaan 24.4.2012 seuraavasti:

 

"Terveyden edistämisen professorin tehtävänä on harjoittaa tutkimusta ja opetusta alallaan osana Itä-Suomen yliopisto tiedeyhteisöä. Professorin tulee antaa alansa opetusta molemmilla Itä-Suomen yliopiston kampuksilla. Professorin tehtävänä on myös tehdä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja yritysten, kuntien kuntayhtymien sekä järjestöjen kanssa terveyden edistämisessä sekä luoda terveyden edistämiselle kansainvälisiä kosketuspintoja ja näkyvyyttä."

 

Tehtävän määräaikainen hoito päättyy 31.12.2018, mutta tarve tehtävän osa-aikaiselle (70%) hoitamiselle Itä-Suomen yliopiston ja SiunSoten yhteistyönä jatkuu yo. tehtävänkuvauksen mukaisena ennallaan toistaiseksi. Vastaavasti myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osuus (30%) jatkuu entisellään. Tehtävän hoidon yksityiskohdista ja vastuista sovitaan Itä-Suomen yliopiston ja SiunSoten välisellä yhteistyösopimuksella.

 

Professorin tehtävä täytetään suorarekrytoinnilla (vakinaistaminen) toistaiseksi.

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§, 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Esitys tehtävään otettavasta henkilöstä

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiina Laatikainen on lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 Helsingin yliopistosta ja lääketieteen tohtoriksi Kuopion yliopistosta vuonna 2000. Hänelle on myönnetty kansanterveystieteen dosentin arvo vuonna 2007 Helsingin yliopistosta. Tiina Laatikainen on parhaillaan nimitettynä terveyden edistämisen professorin määräaikaiseen tehtävään Itä-Suomen yliopistossa (1.1.2013 alkaen). 1.5.2012 alkaen hän on toiminut osa-aikaisena tutkimusprofessorina terveyden-ja hyvinvoinninlaitoksessa (THL). Vuosina 2005-2012 hän on toiminut ylilääkärinä THL:ssä ja sen edeltäjässä Kansanterveyslaitoksessa. 2004-2005 hän on toiminut yliopistonlehtorina Australiassa, Greater Green Triangle Universityssä ja vuosina 1996-2004 tutkijana Kansanterveyslaitoksessa.

 

Tiina Laatikainen in julkaissut 277 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua, joista 154 vuosina 2013-2018, ja joista 29:ssä hän on viimeisenä tekijänä. Muita kansainvälisiä julkaisuja on 32 ja suomeksi tai ruotsiksi julkaistuja artikkeleita 148. Hän on hankkinut tutkimusrahoitusta 2006-2018 lähes 2,5 m€ ja lisäksi konsortioiden jäsenenä ollut mukana kahdessa hankkeessa, joiden rahoitus ylittää 600 000€.

 

Tiina Laatikainen on ohjannut seitsemän väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan kymmentä. Hän on opettanut eri opintojaksoilla ja seminaareissa vuodesta 2000 alkaen ja toimii terveyden edistämisen koulutusohjelman vastuuhenkilönä Itä-Suomen yliopistossa. Tiina Laatikaisen CV ja julkaisuluettelo liitteenä 1.

 

Itä-Suomen yliopiston rehtori on nimittänyt Tiina Laatikaisen terveyden edistämisen professorin osa-aikaiseen (70%), määräaikaiseen tehtävään 1.1.2013 alkaen. Nimitys perustui kutsumenettelyyn, jossa asiantuntijat (professori Arja Aro ja professori Jussi Vahtera) toteavat yhteisasunnossaan Tiina Laatikaisen kiistatta kelpoiseksi hoitamaan po. professorin tehtävää (liite 2).

 

Asiantuntijalausuntojen perusteella dekaani esittää, että professorin, terveyden edistäminen (Lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö) tehtävään nimitetään LT, dosentti Tiina Laatikainen 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Lääketieteen laitoksen johtaja ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtaja puoltavat esitystä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja nimitysesityksestä.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa