Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

21.11.2018

 

Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, erikoislääkäri, dosentti Reetta Kälviäisen ottamisesta professorin, neurologia, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 25.10.2017 tekemällään päätöksellä hyväksynyt professorin, neurologia, tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.

 

Haettavana ollutta neurologian professorin tehtävää hakivat määräaikaan mennessä dosentti Kaisa Hartikainen, dosentti Pekka Jäkälä, dosentti Anne Koivisto, dosentti Reetta Kälviäinen ja dosentti Mika Martikainen. Hakijayhteenveto liitteenä 1.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan Professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 5.10.2017 päättänyt, että neurologian professorin tehtävään otettavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys katsotaan olevan henkilöllä, jolla on neurologian erikoislääkärin tutkinto tai erikoislääkärioikeudet sekä laaja-alainen kliininen kokemus po. erikoisalalla.

 

Asiantuntijalausunnot neurologian professorin tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen (26.4.2018) mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Kjell-Morten Myhr, Bergenin yliopisto; professori Franz Fazekas, Grazin lääketieteellinen yliopisto ja professori Matthew Walker, University College London. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä 2.

 

Lausunnoissaan Walker ja Fazekas asettavat Pekka Jäkälän toiselle sijalle ja Myhr kolmannelle sijalle kolmen parhaan hakijan joukossa. Anne Koiviston arvioitsijat asettivat sijoille 1., 2. ja 3. (Fazekas, Myhr ja Walker, vastaavasti). Walker ja Myhr arvioivat Reetta Kälviäisen kelpoisimmaksi hoitamaan neurologian professorin tehtävää, Fazekas puolestaan asettaa hänet kolmannelle sijalle.

 

Kaikki arvioitsijat toetavat, ettei dosentti Mika Martikainen täytä professorille asetettuja kelpoisuusehtoja. Professori Fazekas arvioi myös, ettei dosentti Kaisa Hartikainen ole hänen mielestään riittävän hyvin soveltuva haettuun tehtävään ja professorit Myhr ja Walker asettavat hänet viiden hakijan joukossa neljännelle sijalle.

 

Tehtäväntäyttötoimikunta haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella kolme kaikissa lausunnoissa kelpoisiksi arvioitua, sijoille 1, 2, ja 3 sijoittunutta hakijaa: Jäkälä, Koivisto ja Kälviäinen. Haastattelujen, hakuasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perusteella toimikunta esittää, että professorin, neurologia (Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö) tehtävään nimitetään LT, erikoislääkäri, dosentti Reetta Kälviäinen 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys on liitteenä 3.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että LT, erikoislääkäri, dosentti Reetta Kälviäinen otetaan neurologian professorin tehtävään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtäväntäyttötyöryhmän puheenjohtaja on 7.11.2018 päättänyt, että opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa