Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

23.01.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 16.1.2018. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

 

Hallintojohtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Päätös:

Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja 5 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedekunnan toiminnan suunnittelu -asiakohta, Tiedoksi -asiakohta ja Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasian jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa