Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 6

22.02.2018

 

Tieteidenvälisiä ratkaisuja - Itä-Suomen yliopiston strategian päivitys ja toimenpideohjelma

 

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 1-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on "päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista" ja 2 -kohdan mukaan "päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös".

 

A) Hallitus linjasi iltakoulussa 6.9.2016, että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden reittejä ja toteutumismuotoja selvitettäisiin ja selvityksen pohjalta laadittaisiin erillinen vaikuttavuusohjelma.

 

Vaikuttavuustyön aikana tuli ilmeiseksi tarve päivittää yliopiston strategia, koska vaikuttavuus on keskeinen osa koko yliopiston tutkimus- ja koulutustoimintaa sen sijaan, että se ymmärrettäisiin erillisenä tutkimuksen ja opetuksen "jalkautustoimintana". Yliopiston strategian päivitysprosessi käynnistettiin hallituksen päätöksellä 13.12.2016. Vaikuttavuus-teeman lisäksi strategian päivitykselle nähtiin tarvetta toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. Näistä muutoksista keskeisimpiä ovat avoin tiede ja innovaatiotoiminta, koulutuksen painopisteen muutokset, informaation digitalisoituminen sekä työelämän murros.

 

Strategian päivitysprosessiin aikana on käynnistetty valmisteluun liittyen kehittämistoimenpiteinä 1) tutkimuksen profilointi, 2) perustutkintokoulutuksen kehittäminen, 3) strateginen henkilöstösuunnittelu ja ennakoiva rekrytointi, 4) avoimen tieteen ja opetuksen tukitoiminnot sekä 5) toimintojen digitalisointi.

 

Strategian läpileikkaavana teemana on avoimuuden toimintakulttuurin kautta lisätä yliopiston vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Strategian perusrakenne, toiminta-ajatus, arvot sekä strategiset tavoitteet esitetään säilyvän pääsääntöisesti ennallaan. Maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyvä tutkimuksen fokus sekä vahva osaaminen on tunnistettu, samalla on määritelty näihin liittyvät osaamistarpeet. Koulutukseen liittyvissä strategisissa tavoitteissa on vastattu työelämän osaamisvaatimusten sekä koulutusmuotojen kehittämistarpeisiin, ml. kansainvälinen koulutus. Vaikuttavuusosio on uudistettu kokonaan. Kansainvälistymiseen ja yliopistoyhteisöön liittyviin osioihin esitetään vain pieniä täsmennyksiä. Strategian seurantaindikaattoreita esitetään myös päivitettäväksi.

 

Tutkimuksen osalta strategian päivitys perustuu keväällä 2017 järjestettyihin profiilialueiden seminaarien palautteeseen. Vaikuttavuusteemaa on valmisteltu mm. UEF johdon päivillä ja vaikuttavuusosiossa on huomioitu henkilöstölle sekä sidosryhmille kohdennetun vaikuttavuuskyselyn palaute. Myös strategian esitysmuotoa on päivitetty aikaisemmasta.

 

Hallitus käsitteli kokouksissaan 22.11.2017, 13.12.2017 ja 17.1.2018 luonnosta strategian päivitykseksi. Strategiapäivitys on ollut yliopistoyhteisöllä kommenteilla 18.12.2017 - 12.1.2018. Yliopistokollegio käsitteli strategiapäivitystä kokouksessa 6.2.2018.

 

B) Hallitus on 13.12.2016 kokouksessaan hyväksynyt strategian toteutusohjelman päivityksen kaudelle 2015 -2020. Strategiapäivityksen ollessa vielä kesken hallitus on 13.12.2017 päättänyt, että strategian toteutusohjelma vuodelle 2018 käsitellään strategian päivittämisen yhteydessä helmikuussa 2018. Toteutusohjelma on päivitetty siten, että siinä on huomioitu strategiapäivitys ja sisällytetty vuoden 2018 kehittämistoimenpiteet sekä poistettu jo käynnistyneet toimenpiteet (liite 2). Strategian toteutusohjelmassa sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet.

 

Esitys:

Hallitus hyväksyy strategiapäivityksen liitteen 1 mukaisesti ja valtuuttaa rehtorin hyväksymään strategian versioinnin.

 

Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan strategian toteutusohjelman.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa