Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

15.05.2018

 

Professorin,kasviekologia, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus MMT Frank Berningerin kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.

 

Professorin tehtävä sijoittuu tiedekunnan ympäristö- ja biotieteiden laitokselle Joensuun kampukselle. Tehtävän täytössä on käytetty ilmoittautumista kutsumenettelyharkintaan.

 

Tehtävään ilmoittautuivat määräaikaan 20.12.2017 mennessä seuraavat henkilöt:

 

PhD Benedicte Riber Albrectsen, PhD Pedro Aphalo, MMT Frank Berninger, PhD Christina Biasi, PhD Dylan Gwynn-Jones, PhD Henrik Hartmann, MMT Heikki Hänninen, FT Markku Keinänen, PhD Tarja Lehto, FT Tapani Repo, PhD Björn Robroek, FT Sanna Saarnio, FT Teemu Tahvanainen, FT Kari Taulavuori, FT Arja Tervahauta ja PhD Christian Zidorn.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tehtäväntäyttö-

toimikuntana on toiminut dekaanin nimeämä työryhmä puheenjohtajanaan dekaani Jukka Jurvelin, varadekaani Jorma Palvimo, terveystieteiden tiedekunta, ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen, professori Matti Vornanen, ympäristö- ja biotieteiden laitos sekä professori Heli Peltola, metsätieteiden osasto. Työryhmän sihteerinä toimi johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen.

 

Työryhmä on selvittänyt kasviekologian, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, professuuriin harkittavan pätevyyttä ja soveltuvuutta sekä edellytyksiä käynnistää yliopistolain mukainen kutsumenettely. Selvittämiseen on kuulunut kärkikandidaattien haastattelu. Selvityksen perusteella työryhmä ehdottaa kutsumenettelyn käynnistämistä MMT Frank Berningerin kutsumiseksi po. professorin tehtävään toistaiseksi. Liitteenä työryhmän muistio, Berningerin cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Kasviekologian, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Tehtävään kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee kasviekologian, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, professorin tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen kutsuttavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa