Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

15.05.2018

 

Professorin, puumateriaalitiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Ossi Turusen kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.

 

Puumateriaalitieteen professorin tehtävä sijoittuu tiedekunnan metsätieteiden osastolle Joensuun kampukselle. Tehtävän täytössä on käytetty ilmoittautumista kutsumenettelyharkintaan. Professuuri täytetään määräajaksi johtuen tutkimusalan ja yksikön tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämistilanteesta.

 

Tehtävään ilmoittautuivat määräaikaan 16.3.2018 mennessä seuraavat henkilöt:

 

DSc Victor Almeida De Araujo, PhD Barun Shankar Gupta, MMT Henrik Heräjärvi, PhD Alireza Kaboorani, PhD Saip Nami Kartal, DSc Kristiina Lillqvist, FT Katri Luostarinen, MSc Mohsen Miri, PhD Marion Noel, PhD Ciprian Pirvu, PhD Markus Ruggeberg, PhD Jayant Sawant, FT Ossi Turunen ja PhD Xiodong (Alice) Wang.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tehtäväntäyttötoimikuntana on toiminut dekaanin nimeämä työryhmä puheenjohtajanaan dekaani Jukka Jurvelin (pj), varadekaani Elina Oksanen, metsätieteiden osaston johtaja Jyrki Kangas, metsätieteiden osaston varajohtaja Timo Tokola ja kemian laitoksen johtaja Mika Suvanto.

 

Työryhmä on selvittänyt puumateriaalitieteen professuuriin harkittavan pätevyyttä ja soveltuvuutta sekä edellytyksiä käynnistää yliopistolain mukainen kutsumenettely. Selvittämiseen on kuulunut kärkikandidaattien haastattelu. Selvityksen perusteella työryhmä ehdottaa kutsumenettelyn käynnistämistä FT, dosentti Ossi Turusen kutsumiseksi puumateriaalitieteen professorin tehtävään 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Liitteenä työryhmän muistio, Turusen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Puumateriaalitieteen professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Tehtävään kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee puumateriaalitieteen professorin tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen kutsuttavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa