Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

15.05.2018

 

Professorin, ympäristöepidemiologian ja riskinarviointi, tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Timo Lankin kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelmaan sisältyy osa-aikaisen ympäristöepidemiologian ja riskinarvioinnon professuurin (60 %) täyttäminen viiden vuoden määräajaksi (5 vuotta) kutsumenettelyn kautta. Professuuri on sijoitettu tiedekunnan ympäristö- ja biotieteiden laitokselle, Kuopion kampukselle. Kyseessä on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ja terveystieteiden tiedekunnan yhteinen professuuri. Terveystieteiden tiedekunnassa professuurin toimintayksikkö on kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, lääketieteen laitos. Tehtävänhoidon osuus kummassakin tiedekunnassa on 30 %. Yhteisprofessuurin taustalla on Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyösopimus (14.11.2011), jota tarkentava tätä professuuria koskeva sopimus on valmisteilla.

 

FT, dosentti Timo Lanki esitetään kutsuttavan ympäristöepidemiologian ja riskinarvioinnin osa-aikaiseen (60 %) professuuriin 1.8.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisprofessuuri. Tehtävä täydentyy kokoaikaiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osa-aikaisen (40 %) johtavan tutkijan tehtävän kautta.  

 

Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on käsitellyt asiaa osaltaan kokouksessaan 23.3.2018.

 

Timo Lankin cv ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Ympäristöepidemiologian ja riskinarvioinnin professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Tehtävään kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ympäristöepidemiologian ja riskinarvioinnin professorin tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen kutsuttavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa