Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

19.06.2018

 

FT Tomi Raatikaisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics)

 

Yliopistolain 558/2009 89§:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan käytännön opetuskokemus yliopistotasolla ja näytöt opinnäytteiden ohjauksesta, suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään.

 

Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Tomi Raatikaisen tulee, dekaanin päätöksen 29.3.2018 mukaisesti, antaa opetusnäyte dosentin arvon myöntämiseksi alana laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics). Hän antaa opetusnäytteen aiheena "Pilvipisaroiden muodostuminen".

 

Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen).

 

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn:

 

. motivoida kuulijoita,

. jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi,

. perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä,

. hyödyntää alan uusinta tutkimusta,

. opettaa innostavasti ja ajatuksia herättävästi,

. olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa,

. aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista,

. laatia oppimateriaali kohdejoukko huomioiden, ja

. esiintyä kuulijoille.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Tomi Raatikaisen opetusnäytteen ja antaa sille arvosanan.

 

Päätös:

Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla hyvä (3/5).


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa