Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

19.09.2018

 

FT Mikael Turusen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization)

 

Yliopistolain 558/2009 89§:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan käytännön opetuskokemus yliopistotasolla ja näytöt opinnäytteiden ohjauksesta, suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään.

 

Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Mikael Turusen tulee, dekaanin päätöksen 8.5.2018 mukaisesti, antaa opetusnäyte dosentin arvon myöntämiseksi alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization. Hän antaa opetusnäytteen aiheena Tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi: Kudosten venymien karakterisointi mikro- ja nanokokoluokassa.

 

Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen).

 

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn:

 

. motivoida kuulijoita,

. jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi,

. perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä,

. hyödyntää alan uusinta tutkimusta,

. opettaa innostavasti ja ajatuksia herättävästi,

. olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa,

. aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista,

. laatia oppimateriaali kohdejoukko huomioiden, ja

. esiintyä kuulijoille.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Mikael Turusen opetusnäytteen ja antaa sille arvosanan.

 

Päätös:

Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa