Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 10

19.09.2018

 

TtM Elina Turusen hoitotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

 

Valmistelija: Mervi Silaste

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

TtM Elina Turusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Preoperatiivisen hoidonsuunnittelumallin vaikutukset elektiivisten leikkausten peruuntumiseen on tarkastettu julkisesti 24.8.2018. Vastaväittäjä, dosentti Paula Asikainen (Satakunnan sairaanhoitopiiri), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Markku Härmä (KYS) ja dosentti Meeri Koivula (Tampereen yliopisto) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM Elina Turusen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen. Katri Vehviläinen-Julkunen ei osallistunut asian käsittelyyn.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa