Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

20.08.2018

 

Dekaanin ehdotus professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselle.

 

Tehtäväselosteen mukaan: "Professorin tehtäviin kuuluvat sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen, kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen, tutkimusryhmien perustaminen ja johtaminen sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen. Professorin tutkimus- ja opetustehtävät painottuvat sosiaalihuollon historian, kehityksen ja vaikuttavuuden kysymyksiin. Hän osallistuu oppiaineensa ja tutkimusalueidensa edustajana monitieteiseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston strategisilla painoalueilla. Opetustehtäviin kuuluu tohtorikoulutuksen ja sosiaalityön maisterikoulutuksen lisäksi vastuuta opetuksesta sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa hyvinvointipalvelujen erikoisalalla.

 

Professorilta vaaditaan tieteellinen pätevyys, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota tieteelliseen tutkimukseen ja kykyyn johtaa tutkimustyötä. Professorilla tulee olla kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.9.2018 lukien toistaiseksi.

 

Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. "

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään on tarkoitus kutsua YTT Timo Toikko.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot YTT Timo Toikon kelpoisuudesta ja ansioista professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään on pyydetty professori Ilse Julkuselta (Helsingin yliopisto) sekä professori Mikko Mäntysaarelta (Jyväskylän yliopisto). Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus tehtäväntäyttötoimikunta (professori Juha Hämäläinen (pj), professori Eeva Jokinen, professori Riitta Vornanen ja professori Pekka Mäntyselkä (terveystieteiden tiedekunta), sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä Toikon hakemusasiakirjoihin perustuen, että YTT Timo Toikko otetaan tehtävään 1.9.2018 lukien.

 

YTT Timo Toikko täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Toikko on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Toikon opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että YTT Timo Toikko otetaan professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään 1.9.2018 lukien.

 

Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta YTT Timo Toikon ottamiseksi professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään.

 

 

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa