Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

19.09.2018

 

Proviisori Kati Sarnolan farmasian alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Mervi Silaste

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

Proviisori Kati Sarnolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus. Tutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista Suomessa ja harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta Euroopassa on tarkastettu julkisesti 17.8.2018. Vastaväittäjä, professori (emeritus) Erkki Palva, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Marina (Mia) Bengtström (Lääketeollisuus ry) ja professori Anne Juppo (HY) puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee proviisori Kati Sarnolan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

 

Päätös: Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa